Historia sztuki

Cele koła – Historii sztuki:

– zainteresowanie sztuką młodego człowieka,

– uwrażliwienie na piękno,

– zapoznanie z twórcami i ich dziełami,

– rozpoznawanie różnych stylów architektonicznych,

– dostrzeganie różnic między danymi gatunkami sztuki,

– poznanie zabytków architektury, które występują w regionie,

– poznanie techniki malarskiej i ich twórców,

– dostrzeganie związków między sztuką a historią.

Uczestnik kola:

– będzie potrafił dokonać analizy dzieła,

– zapozna się z terminologią historyka sztuki,

– będzie dostrzegał różnice w dorobku kulturowym krajów europejskich,

– będzie umiał korzystać z dziedzictwa kulturowego,

– pozna dziedzictwo kulturowe Polski pozostawione na Wschodzie (Wilno i Lwów),

– będzie szanował dorobek cywilizacyjny i kulturowy własnego kraju i obcych państw,

– będzie umiał umiejscowić autora i dzieło w określonej epoce.

W tym celu będą prowadzone zajęcia z użyciem środków multimedialnych oraz wyjścia w teren: do muzeum, galerii malarskiej, spacer po najbliższej okolicy. Obcowanie ze sztuką ma się przyczynić do pogłębienia wiedzy na jej temat.

Prowadzący: dr Tomasz Bańka